Friday, August 26, 2011

கிறுக்கல்கள்-2

காதல், வெட்கம் மற்றும் சில கவிதைக்கு அப்பாற்பட்ட  காரணங்கள்.

கையில் பட்டாம்பூச்சி வண்ணமாய்,
கடற்கரை மண்ணில்  காலடியாய்,
நெஞ்சில் உந்தன் முகம்
சுவடு வைத்து போனதடி.

சென்னை நகரில்,
கோடை கால குழாவைப்போல்,
உன்னை பார்க்கையில் , தாய் மொழியும் மறந்ததடி.

இருட்டிலும் பளிச்சிடும் பற்கள்,
வேலி போட்ட மல்லிகையடி.

ஆணுக்கு நானும்
பெண்ணுக்கு நீயும்
காதலுக்கு நாமும் உவமயடி.

இதுவரை நான் படித்த
கவிதைகளுக்கு அர்த்தம் புரிய வைத்து,
இனி நான் எழுதும் கவிதைகளுக்கு அர்த்தமாய் போனாயடி.

இரவில் நீ குழந்தைக்கு சோறூட்டும் அழகைக்கண்டு
மேகத்தினுள் மறைந்து,
வெண்ணிலவும் வெட்கப்படதடி.

கவித்துவம் 

காதோரம் கருமயிர் காற்றடித்து
கன்னத்தில்விழ
கைவிரலால் களைந்து
கண்சிமிட்டும் கவின்காட்சியை
காணக் கண் கோடிவேண்டும்.

வெள்ளைப்பொய்


வேறொருத்திக்கு நான் எழுதிய கவிதையை படித்து
என் கன்னத்தில் குழி விழுமா? என்றாய்.
ஆம், என்று சொல்லி உன்னை சிரிக்கவைத்து 
தேடினேன்.

உன் கன்னத்தில்.. குழி.Tuesday, August 16, 2011

Letters from nowhere

Most of the sanest conversations I have are with myself. It's a great joy when you get answers that help, opinions in your favour and appreciation for the most mediocre things that you perform. One can't expect others to do. Not even the best of friends will be able to give you a pat on the back for keeping your desk clean. Every man needs a Tyler Durden, someone within you, to guide, give constant feedback and to push you back up every time you fall down. I thought writing to myself would be fun, would be of help and would even make me feel better. So here,


Dearest me,

None would let you know the truth about yourself unless you stumble upon it by yourself. It's because the world is filled with two kinds of people. People who are very nice to point out the bad things in you and people who are not so nice to point out the good in you. So basically you have to find them yourself but since you are so busy concentrating on important issues like updating your Facebook status, I am here to save the trouble.

Life is not always fair as everyone around preaches. On the contrary it's mostly unfair to you. But the best part is that it's equally unfair to others as well. It never rains just on top of your head. If you get wet, so would the person standing next to you and the next.

None becomes a rocket scientist overnight. It's not like you should not try at all, but to expect immediate results for every action that your perform is natural but pointless. At the same time you shouldn't be investing your time and efforts on something that you know is not going to be fruitful. Like trying to grow apple trees in the Arctic. Remember, hope is the best thing. But it's not the only thing that's required.

You might fail, more than the number of times you would ever succeed. You should. Failure makes the success more dramatic and makes your celebrations better. Appreciate small successes like kicking the stone out of your way or making a baby smile. There are bad days, and then there are days which are worse. Somewhere in between you will have days that you would want to remember. Don't forget to recollect them. They say your entire life flashes before you just before you die. You must know where to fast forward and where to stop. 

Success stories are flawed. They are made to look like what they are today. It's like history. Most of it is too good to be true. None mentions how they met the right people at the right time. None mentions their inspirations. None EVER give out details of those people who gave them their million dollar idea. Success stories are made to inspire and they should end at that. You shouldn't follow anybody but yourself.

Ideal world exists only in philosophy and physics. You can't expect good deeds in return for good deeds. You shouldn't question them too. When you throw stones at a tree it gives you fruits. Do you ever question that? Then you shouldn't be complaining when you get stones in return for fruits.


In the end it all evens out. All you should look forward to in a day is one proper meal, a genuine smile, a hug and a good night's sleep.

Go live. Complaints are not those you would want to tell your kids and grand kids about. They must know that it would have been fun to have spent their lives with you when you were in your teens. You must live such that you have stories that make them smile and not complaints that make them feel bored. You have a whole life in front of you.

As one of your dearest friends said, "Today is the first day in the rest of your life." Don't let the tears blind you from the beautiful life that lay in front of you.

So long.

Tuesday, August 9, 2011

Scream

She didn't know where to run. She didn't know where to hide. There wasn't enough time to think. She ran into the room screaming. She didn't know what to do. She paced across the room for a while. She placed her ears on the door and tried to listen. She couldn't hear a thing but she knew he was coming, coming for her. She looked around. She decided to hide inside the closet. She tried to lock it from the inside. She couldn't. She stood there silently, praying. She knew it was only a matter of few minutes. She could hear approaching footsteps. That was it. He opened the door and entered the room. She could see him. He came near the closet. She could hear him breathe. He opened the door slowly. She could hear herself screaming. 
"You two! Play without making noise", shouted mom from the living room. It was his turn to hide.Sunday, August 7, 2011

Every dog has it's day

"Happy Friendship Day"Now that 'friendship day' hath cometh, my mobile inbox and facebook wall are being flooded with deeply thought messages like this. I am teary eyed as I read through every single message just like the million other people on whose wall you 'ctrl+v'-ed it. So what is all this hoopla about one particular day to spread fraandsheep? I firmly believe all these 'days' were started by greeting card companies to improve marketing. Except for one particular day which was the brainchild of Cheran in Autograph. It's 'Happy vayasukku vandha day' of course.So as I sit here overwhelmed by the number of friendship day texts I receive and disgusted by the ultimate pichakarathanam of my mobile service provider I try to place myself in the shoes of those creative geniuses who come up with such 'days'.

There is Mother's day. There is Father's day. And then there is - Wait for it- Parents' day. I am nothing short of spell bound to know of all this. Might work in America but nevertheless its nothing but ultimate douchebag-ism.

You think Google is the source of all the info that is available today, right? You might want to rethink.  Facebook status updates have replaced Google's databases. Did you know that 'International Brother's week' and 'International Sister's week' both fall on the same week? Also thrice in the same month every other month? Beat that. Added incentive is that if you are the first person to put up such a status everyone on your friend-list will wish your brother/sister instead of 
their own brother/sister. Yes there are so many smart phones but very few smart people to note that ctr+v will not change their friend's brother's name into their own brother's.

There is 'international cute puppies day'. Where people upload pictures of KITTEN! Yes, KITTEN!

There's 'World AIDS day'. I don't want to know what people do on that day and I'm pretty sure you wouldn't want to either.

There's 'International Mommies day' which I don't know how is entirely different from International Mother's day. You should be careful to wish your mommy and not your Mother, not even accidentally.

Oh wait, these days are not just days but 'events' on Facebook. Some lonely teenager who couldn't grab a beer or a girl to get laid on a Friday evening decides to spam everyone on Facebook by creating 'events' like FDFS for Korean movies which don't even release in the same continent as his.


Amidst all this there are cool days like 'Pi day' which makes me relieved that some sanity exists in today's world.


All said and done, happy friendship day all. I won't text or wall post you people for I am scared that this post will be reduced to a single twitter hash tag: #meta.


So long.